آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ , Wednesday 20 October 2021
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 116123
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۲۵ آذر, ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
 • شما اینجا هستید :اخبار محمودآباد > گزارش و گفت‌وگو
 •   

  در گفت‌وگو با عضو یک هیئت علمی مطرح شد

  ظرفیت گردشگری دریایی؛ ناشناخته در مازندران

  به گزارش آوای شمال؛

  عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد گفت: امروزه درﯾﺎ به‌ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی بوده چراکه محل رشد و شکوفایی تمدن‌ها است.
   
  سیدحسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه آب ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، اظهار کرد: اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺳﯿﺎره‌ای ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﺪ و آن‌ها ﺑﺮای ﻟﺬت و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ سفرهای درﯾﺎﯾﯽ می‌روند و در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در آب و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در آب ﻏﻮﻃﻪوراست از آن لذت می‌برند؛ از این رو درﯾﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

  وی با اشاره به اینکه اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ..  آﺷﮑﺎر اﺳﺖ، تصریح کرد: ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و مسیر ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

  عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد افزود: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﻮﻟﺪ از اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﺎﻻی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ اﻃﻼع از رﻓﺘﺎر ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

  این دکترای مدیریت ورزشی خاطرنشان کرد: در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎ از ﺳﻮاﺣﻞ همانند ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ که ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺮدم و ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان درﯾﺎﯾﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

  علوی گفت: رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ  از ﯾﮏ ﺳﻮ و وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از اراﺿﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺣﻠﯽ ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮدی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽکند.

  وی با تاکید بر اینکه گردﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽشود، افزود: از ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ درﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی است.

  عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد تصریح کرد: سواحل ﺑﻪ‌ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی، از ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮده و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎﺣﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از بخش‌های ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود که به سرعت رو به گسترش است.

  این دکترای مدیریت ورزشی با اشاره به اینکه دریاچه ﻣﺎزﻧﺪران (ﺧﺰر) از درﯾﺎﭼﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن است، گفت: درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای و ﺻﺨﺮها از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺣﻮزه ورزشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪ.

  علوی بیان کرد: ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻬﯿﻪ و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ در ﺣﻮزه ورزشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد کنند.

  وی در پایان خاطرنشان کرد: عواﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزش آﺑﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ رﺷﺘﻪ ورزش آﺑﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ورزش درﯾﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، اﺟﺮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ورزشﻫﺎی ورزش، ﺣﻀﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ از ورزش درﯾﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آن‌ها، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان درﯾﺎﯾﯽ، ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ورزشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ورزشﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ورزش درﯾﺎﯾﯽ هستند.


  نظرات