آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ , Thursday 17 January 2019

  ابزار هدایت به بالای صفحه

  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 97883
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶
 • شما اینجا هستید :اجتماعی
 •   

  اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان بود.

  آوای شمال/ هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان بود.
  روش: پژوهش حاضر آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی کودکان دختر پیش دبستانی های شهر تهران بود که به روش نمونه گیری در دسترس ۳۶ کودک انتخاب شدند. از این نمونه به صورت تصادفی ۱۸ کودک در گروه آزمایش و ۱۸ کودک در گروه گواه گمارده شده و از مادران آن ها پیش آزمون گرفته شد. سپس جلسات آموزش نظریه ی ذهن برای گروه آزمایش اجرا شد و سپس از مادران هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون همدلی ایزنبرگ و پرسش نامه ی تجدیدنظرشده ی قلدری/قربانی‏شدن الویوس بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته‏ها: نتایج افزایش معنا داری در میانگین نمرات همدلی و کاهش معنا داری در خرده مقیاس های قلدری (۰۰۱/≥p) نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه گواه را نشان داد.
  نتیجه‏گیری: پژوهش حاضر نشان داد که جلسات آموزش نظریه ی ذهن می تواند به بهبود همدلی و کاهش رفتارهای قلدری در کودکان بیانجامد؛ بنابراین، نظریه ی ذهن بر افزایش هیجانات اخلاقی و بهبود رفتارها و مهارت های اجتماعی در کودکان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: نظریه ی ذهن، همدلی، قلدری

  نویسندگان:
  راضیه شیخ الاسلامی، سمانه نوری

   

  برچسب ها :

  نظرات