ایران هیچگاه مروج خشونت در کشورهای همسایه از جمله بحرین نبوده است

چاپ

آوای شمال/ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد ادعای جدید وزارت کشور بحرین در مورد مداخله و ارتباط نه�