مردی که به طور عجیب و باور نکردنی تبدیل به خاکستر شد

چاپ

آوای شمال/ جنازه دنی ونزانت شصت و پنج ساله در فوریه ۲۰۱۳، در حالی که از جنازه اش چیزی جز مشتی خاکستر باقی نمانده بود از سوی خانواده اش یافت شد. زمانی که خانواده دنی وارد منزل شدند با جنازه به شدت سوخته فردی روبه رو شدند. آنها سریع پلیس را از موضوع مطلع و جنازه را به اداره کالبد شکافی منتقل کردند. پس از انجام آزمایشات مشخص شد جنازه سوخته کسی نیست جز پدرشان!

طبق اظهارات شاهدان، جنازه به حدی سوخته بود که گویی آتش فراوانی را یکباره بر تن دنی بیچاره برافروخته اند. شدت سوختگی وی به حدی بود که اگر از کاتالیزور آتش افزا هم برای این کار استفاده می کردند باز هم نمی توانست چنین سوختگی فجیعی را برجای گذارد. گرچه دنی از نوشیدنی های الکلی استفاده می کرد و سیگار نیز می کشید، اما باز هم اتحاد این دو فاکتور نمی توانست جنازه دنی را این گونه تبدیل به خاکستر کند.

در ادامه بررسی ها مشخص شد سقف طبقه پایین خانه دنی آسیبی ندیده و این موضوع گواه آن بود که هیچ ماده آتش افزایی در کار نبوده است. اداره کالبد شناسی نیز نتوانست هیچ راه حلی برای یافتن دلیل شروع آتش سوزی پیدا کند. از این رو راز مرگ دنی برای همیشه سر به مهر ماند.