در سالجاری چه میزان آسانسور وارد کشور شده ؟

چاپ

آوای شمال/ طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ حدود ۵۷۱ تن  آسانسور وارد کشور شده است.

همچنین ارزش دلاری  ۱,۸۱۰,۶۲۱ و ارزش ریالی ۵۴,۷۹۲,۸۷۸,۳۷۲ این آسانسورهای وارداتی این میزان بوده است.

گفتنی است که عمده واردات آسانسور از کشور امارات متحده عربی بوده  است.

ماه کشورطرف معامله تعرفه وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ امارات متحده عربی ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۲۳,۴۰۴ ۴,۸۷۰,۴۷۵,۶۸۰ ۱۶۰,۸۹۷
۱ چین ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۶۷,۱۶۶ ۵,۴۶۶,۲۱۹,۲۶۵ ۱۸۰,۶۸۹
۱ ایتالیا ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۵,۱۱۴ ۱,۰۵۵,۷۷۵,۶۳۹ ۳۴,۹۵۷
۱ جمهوری کره ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۸,۴۶۰ ۶۲۰,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰
۲ چین ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۳۰۱,۸۱۲ ۲۹,۶۰۸,۱۶۵,۴۸۳ ۹۷۸,۷۳۶
۲ امارات متحده عربی ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۱۳۰,۸۲۸ ۱۰,۴۴۹,۷۰۲,۶۰۵ ۳۴۵,۰۲۷
۲ ترکیه ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۱۸,۲۷۹ ۱,۵۵۵,۳۱۳,۲۰۰ ۵۱,۳۱۵
۲ جمهوری کره ۸۴۲۸۱۰۱۰ ۱۶,۳۱۲ ۱,۱۶۶,۸۹۶,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰