آوای شمال(طبرستان)
 • گزیده اخبار :
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ , Tuesday 15 October 2019
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 11842
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۶ اسفند, ۱۳۹۳ - ۰۵:۵۴
 • شما اینجا هستید :اجتماعی > ایران و جهان > فرهنگی
 •   

  برای سومین بار مدال های المپیاد به مقام معظم رهبری تقدیم شد

  آوای شمال/ اﻣﺮﻭﺯ ﺗﻌﺪاﺩی اﺯ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮبی ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ۲۲ ﻣﺪاﻝ اﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎی جهانی و ﻛﺸﻮﺭی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮﻭه ﻣﺪاﻝ ﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺯ ﺳﺎﻝ ۸۹ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺭا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ. اﻳﻦ اﻗﺪاﻡ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩاﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮاﻥ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ […]

  آوای شمال/ اﻣﺮﻭﺯ ﺗﻌﺪاﺩی اﺯ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮبی ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ۲۲ ﻣﺪاﻝ اﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎی جهانی و ﻛﺸﻮﺭی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

  اﻳﻦ ﮔﺮﻭه ﻣﺪاﻝ ﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺯ ﺳﺎﻝ ۸۹ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺭا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

  اﻳﻦ اﻗﺪاﻡ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩاﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮاﻥ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.

   اﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻬﺮاﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻄ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮای ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ اﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎﻱ علمی ﺁﻣﺎﺩه می ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺪاﻝ ﻫﺎی ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆم ﺭﻫﺒﺮی ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

  ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ۸۱ و ۸۹ ﻧﻴﺰ ﻣﺪاﻝ ﻫﺎﻱ اﻳﻦ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ.

  برچسب ها :

  نظرات