دوربین های پایش تصویری محمودآباد به روایت دوربین آوای شمال

چاپ

آوای شمال/ پایش تصویری شهر محمودآباد با صرف اعتبار ۱۲ میلیارد ریالی توسط شهرداری اجرایی و بهره برداری شد.